Sa para mund të fitohet duke shkruar libra?
William Faulkner, shkrimtar amerikan